Onze diensten

Levenstestament

In uw levenstestament regelt u zaken voor als u dat zelf niet meer goed kunt. U geeft in een levenstestament een volmacht aan een of meer personen die u vertrouwt. Die kunnen namens u beslissen als u dat niet meer kunt of wilt. Bijvoorbeeld over uw bankzaken of uw medische behandeling. Maar alleen voorzover u dat wilt en vastlegt. Een levenstestament is een notariële akte. Het is bijna altijd verstandig een levenstestament op te stellen. Dit zijn onderwerpen die je in je levenstestament kunt regelen:

vertegenwoordiger(s)

De eerste vraag is natuurlijk wie u als uw vertegenwoordiger wilt aanwijzen. Er bestaan professionele levensexecuteurs, maar waarschijnlijk heeft u wel iemand op het oog.

Een professionele levensexecuteur komt in beeld als u wat meer vermogen heeft en u er bijvoorbeeld niet gerust op bent dat er geen ruzie komt als u één of meer van uw kinderen tot uw vertegenwoordiger benoemt.

U kunt dus één of meerdere vertegenwoordigers benoemen.

meerdere vertegenwoordigers

Het kan verstandig zijn meerdere vertegenwoordigers aan te stellen. Bijvoorbeeld om de taken te verdelen. Of om controle in te regelen.

Daarbij kunt u regelen dat zij uitsluitend gezamenlijk beslissingen kunnen nemen. Of dat u een volgorde instelt, waarbij de een de eerste vertegenwoordiger is en de andere de tweede vertegenwoordiger is, ook wel reserve vertegenwoordiger genoemd.

verantwoording

U kunt regelen dat er voor sommige zaken rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Bijvoorbeeld jaarlijks. Bijvoorbeeld aan u. Of, als u dat niet meer wilt, aan een ander. En bij uw overlijden bijvoorbeeld aan uw erfgenamen.

echtpaar benoemt over en weer?

Een echtpaar zal in de regel de ander benoemen tot vertegenwoordiger. Maar bent u op leeftijd, dan is het verstandig een reserve vertegenwoordiger te benoemen.

in gemeenschap van goederen getrouwd?

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, lijkt het alsof u allebei over alle goederen kunt beschikken. Dat is niet zo. In de praktijk merkt u daar niet zo veel van, maar wilt u bijvoorbeeld het huis verkopen omdat uw partner dementeert en in een zorginstelling terecht is gekomen? Dan heeft u zijn/haar medewerking nodig.

Als uw partner tijdig een levenstestament heeft geregeld en u de juiste bevoegdheden heeft gegeven, is er gelukkig niets aan de hand. Zonder levenstestament van uw echtgenoot bent u niet bevoegd om namens hem/haar beslissingen te nemen.

welke wettelijke regeling geldt zonder levenstestament?

In tegenstelling tot een testament en vererving is er voor wat je regelt in een levenstestament niets geregeld in de wet als je geen levenstestament hebt.

bankzaken

Er ontstaan regelmatig problemen als ouderen dement worden en er geen levenstestament is geregeld. Zonder onderhandse volmacht van de bank staat alleen de gang naar de kantonrechter open. Dan vragen uw kinderen bewindvoering aan. Dat kan lang duren. Bovendien volgt dan toezicht door de kantonrechter en zijn bijvoorbeeld schenkingen aan de kinderen verboden (voor waarom dat handig is, zie Wet langdurige zorg hierna).

Banken willen een zelfstandige gevolmachtigde. Dus als u meer vertegenwoordigers hebt aangesteld en u heeft daar een volgorde in of zij zijn uitsluitend gezamenlijk bevoegd, houd er dan rekening mee dat dat in de praktijk bij de banken zo niet werkt.

spaarrekening bij buitenlandse bank?

Let op: sommige banken die in Nederland spaarrekeningen aanbieden met hogere rentes zijn feitelijk buitenlandse banken.

Heeft u zo'n buitenlandse bankrekening? Dan is het de vraag of de betreffende bank het levenstestament zal accepteren.

specifieke wensen

U kunt veel regelen in een levenstestament. Ook heel specifieke zaken. Bijvoorbeeld als u graag wilt dat iemand in uw huis gaat wonen als u dat niet meer kunt. Als u daarover niets regelt in uw levenstestament, kan dat problemen opleveren. Op het moment dat u een verzorgingshuis in gaat, kunnen uw vertegenwoordigers (die in uw belang werken) problemen krijgen met de verkoop van uw huis aan die specifieke persoon.

kunnen schenken

Zonder levenstestament mag natuurlijk niemand uw geld zomaar weggeven. En dat is misschien niet het eerste waar u aan denkt bij een levenstestament, geld weggeven. Maar…

Als u bijvoorbeeld alleenstaand bent met een eigen woning en u gaat naar een verzorgingsflat, dan zullen uw kinderen uw huis waarschijnlijk verkopen. U heeft waarschijnlijk in de verzorgingsflat niet al het geld uit de verkoop van uw woning nodig.

De Nederlandse wet zegt dat zolang uw vermogen hoog genoeg is, u een hoge bijdrage moet betalen voor de verzorging. U 'eet' dan in feite de waarde van uw huis op.

Dan kan het een goed idee zijn delen van dat geld aan uw kinderen of kleinkinderen te schenken. Door geld tijdig door te schuiven naar de volgende generatie, kunt u de nadelige gevolgen van de wet verminderen.

U moet dan wel in uw levenstestament regelen dat de vertegenwoordigers ook aan zichzelf (of bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen) mogen schenken. En dan regelt u misschien ook meteen dat de kinderen evenveel krijgen.

Naast een levenstestament moet u nog enkele zaken regelen om ervoor te zorgen dat u uw woning niet hoeft ‘op te eten’ door de hoge bijdrage voor de zorginstelling.

wet langdurige zorg (awbz-clausule)

De Wet Langdurige Zorg heette vroeger de AWBZ en daarvoor de Wet op de Bejaardenoorden.

Sinds 2013 geldt in de Wet Langdurige Zorg dat uw vermogen meetelt om te bepalen hoeveel uw bijdrage is voor de kosten van een zorginstelling.

Om die kosten te verminderen regelt u in uw levenstestament dat uw kinderen aan zichzelf kunnen schenken. Zie hierboven onder 'kunnen schenken'.

Door nalatenschapsplanning kunt u deze situatie nog verder verbeteren.

al een volmacht?

Hebt u al een volmacht geregeld bij de bank? Prima, maar controleer dan wel even hoe oud die is. Hebt u langere tijd geleden een (notariële) volmacht geregeld, dan is het tijd deze tegen het licht te houden. Er is een aanzienlijke kans dat die niet meer voldoet of onderdelen niet meer werken.

wanneer gaat de vertegenwoordiging in?

Soms kiezen echtgenoten ervoor in het levenstestament op te nemen dat dat pas ingaat als de partner is overleden. Er is dan ook de mogelijkheid om een herroeping in te bouwen. Dus als uw partner overlijdt en u in uw levenstestament hebt afgesproken dat uw vertegenwoordigers u dan mogen vertegenwoordigen, kunt u dat dan weer intrekken.

einde van de vertegenwoordiging

Er zijn meerder situaties waarin de werking van een levenstestament eindigt.

 • als u:
  • overlijdt
  • onder curatele komt te staan
  • failliet gaat
 • als uw vertegenwoordiger:
  • overlijdt
  • onder curatele komt te staan
  • failliet gaat
 • doordat u het levenstestament herroept (schriftelijk bij de notaris)
 • als de vertegenwoordiger zelf opzegt

veranderde situatie

Als uw situatie verandert, kunt u uw levenstestament weer intrekken. Graag adviseren wij u hoe u dat moet doen en wat de consequenties zijn.

levenstestamentenregister

Een levenstestament wordt in het levenstestamentenregister (CLTR) ingeschreven. Om zeker te zijn welke de laatste is. U kunt immers uw levenstestament altijd weer herroepen, zolang u wilsbekwaam bent.

levensexecuteur

Een professionele levensexecuteur komt in beeld als u wat meer vermogen heeft en u er bijvoorbeeld niet gerust op bent dat er geen ruzie komt als u één of meer van uw kinderen tot uw vertegenwoordiger benoemt.

Let op. Zonder levenstestament kunt u in de situatie terecht komen dat de kantonrechter een bewindvoerder aanwijst. In dat geval is er nog maar weinig mogelijk.

Nalatenschapsplanning

Door vermogen door te schuiven vermindert u niet alleen de belasting voor uw erfgenamen, maar kunt u ook voorkomen dat u een hoge bijdrage betaalt als u in een zorginstelling terechtkomt. Voor uw nalatenschapsplanning combineren wij de kennis van onze verschillende diensten. Daarbij analyseren wij uw situatie, beoordelen de te behalen voordelen en bekijken welke ruimte er binnen uw eigen financiële positie is. Of uw vermogen in de stenen van uw woning zit, op een spaarrekening staat of in aandelen is belegd, voor elke situatie beoordelen wij de mogelijkheden.

Bij nalatenschapsplanning wordt gebruik gemaakt van verschillende rechtsvormen. Bijvoorbeeld:

schenkingen bij leven

Schenken en erven lijken veel op elkaar. Toch zitten er belangrijke verschillen tussen en zijn er meer manieren om te schenken. Schenken op papier, schenken van de woning, schenken onder voorwaarden. Schenken kan er ook voor zorgen dat uw eigen bijdrage voor een zorginstelling omlaag gaat.

schenking op papier (schenken en teruglenen)

Met schenkingen op papier verschuif je vermogen, zonder dat het geld daadwerkelijk over gaat naar de ander. Daar zitten wel voorwaarden aan vast. En sinds de uitspraak van de Hoge Raad in 2021 is de fiscale behandeling van schenkingen op papier veranderd. Wat er wel en niet mogelijk is legt Estater u graag uit.

familiebank

Door als ouders de rol van bank op u te nemen voor uw kinderen, kunnen zowel uw kinderen als uzelf daar voordeel uit halen. Hoe dat werkt, nemen wij graag mee in ons advies als dat voor u interessant is.

(kleinkind)legaten

Door slim gebruik te maken van legaten, bijvoorbeeld opvullegaten of kleinkindlegaten, etc., is het mogelijk ervoor te zorgen dat uw partner en/of uw kinderen minder belasting betalen over uw nalatenschap.

de legitieme portie

Bij ons advies houden wij altijd rekening met de legitieme portie van de erfgenamen. Dat speelt onder andere een rol bij onterven, eventueel bij legaten maar ook bij eerdere schenkingen. En of die wel of niet verhoogd zijn met rente.

de (on)mogelijkheden van samenlevingsvormen

Zowel bij een huwelijk als bij andere samenlevingsvormen, is het goed u te realiseren wat de fiscale gevolgen zijn als één van u overlijdt. En wat u kunt doen om dat fiscaal te verbeteren. Wij adviseren u graag.

(voorwaardelijke) tweetrapsmaking

U regeert hiermee als het ware over uw graf heen. U benoemt een eerste erfgenaam, maar ook een opvolger daarvan. Daarmee zorgt u voor meer zekerheid over waar uw nalatenschap naartoe gaat, maar kunt u ook erfbelasting besparen voor uw erfgenamen.

stief- en eigen kinderen (zoveel mogelijk) gelijk behandelen

Kinderen uit een eerder huwelijk van uw partner zijn niet zonder meer erfgenaam. Maar worden wel indirect erfgenaam als u uw partner tot erfgenaam benoemt en daar niet de juiste voorwaarden bij stelt. Dit complexe vraagstuk vraagt om maatwerk. Estater heeft de kennis daarvoor in huis.

Voor elke situatie zijn er mogelijkheden. Daarbij kijken wij ook naar uw financiële situatie. Als dat nodig is.

Afwikkeling

Estater is lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs

executeur

Bij voorkeur heeft u een executeur in uw testament benoemd.

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Daarmee voorkomt u misschien ruzie tussen uw erfgenamen. Of u voorkomt dat uw kinderen veel extra werk erbij krijgen in een toch al moeilijke periode.

U kunt drie verschillende soorten executeurs benoemen:

 • de één ster executeur: ook wel de uitvaartexecuteur
 • de twee sterren executeur: ook wel de beheersexecuteur
 • de drie sterren executeur: ook wel afwikkelingsbewindvoerder

De meeste executeurs zijn twee sterren executeurs, maar er kan goede reden zijn om een drie sterren executeur te benoemen.

De executeur:

 • stelt een boedelbeschrijving op
 • beheert de nalatenschap
 • legt rekening en verantwoording af aan de erfgenamen

Onder het beheer van de nalatenschap vallen bijvoorbeeld:

 • het betalen van de schulden
 • eventuele verkoop van zaken om de schulden te betalen
 • aangifte inkomsten- en erfbelasting
 • legaten afgeven
 • etc.

Een goede reden om uw executeur tot drie sterren executeur te benoemen kan zijn dat u wilt voorkomen dat uw kinderen ruzie krijgen over wie wat krijgt. De drie sterren executeur regelt namelijk zelfstandig de verdeling van de nalatenschap. Of u zover wilt gaan is iets om goed om over na te denken.

(beneficiaire) aanvaarding

Om te voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen, kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan onder voorbehoud van wat er in de 'boedel' zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is.

Als er twijfel is of er voldoende in de nlaatenschap zit voor betaling van de schulden, zal de executeur zijn werk moeten neerleggen en wordt een vereffenaar ingesteld.

vereffenaar

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Alle erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar als u in uw testament geen executeur benoemt en één of meer erfgenamen aanvaardt de nalatenschap beneficiair (onder het voorrecht van boedelbeschrijving). Bij onderling conflict kan de rechtbank een vereffenaar aanwijzen.

Hier zijn ook weer uitzonderingen op.

afwikkelingsbewindvoerder

Een afwikkelingsbewindvoerder zorgt behalve voor de afwikkeling van uw nalatenschap ook voor de daadwerkelijke verdeling. De gewone executeur mag dit niet doen, tenzij hij ook benoemd is als afwikkelingsbewindvoerder.

verdeling

De wet en eventueel de keuzes in uw testament bepalen aan wie uw nalatenschap wordt toebedeeld. Uiteraard nadat alle schulden zijn voldaan, waaronder legaten die u misschien gesteld hebt, belasting, die betaald moet worden, overige schulden, etc.

Wat overblijft wordt verdeeld onder uw erfgenamen en bijvoorbeeld een onterfd kind dat zijn/haar legitieme portie opeist.

verklaring van executele

Zo snel mogelijk na het overlijden stelt een notaris een verklaring van executele op, als er een executeur is aangesteld. De executeur vraagt hierom. In de verklaring van executele staat wie de executeur is en wat die mag.

De executeur kan ook een verklaring van erfrecht aanvragen, als bijvoorbeeld een bank dat als eis stelt voor uiteindelijke verdeling van de boedel.

verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Dat stelt de notaris vast op grond van de wet, het testament, de registers van de burgerlijke stand en andere bronnen.

renteovereenkomst

Uw partner kan met uw kinderen een renteovereenkomst sluiten als u bent overleden en uw kinderen een vordering op uw partner krijgen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld omdat u daarover niks geregeld hebt in uw testament, u geen testament heeft opgesteld, etc.

In dat geval kan er 'geschoven' worden met erfbelasting. Zowel tussen uw kinderen en uw partner, als in de tijd. Hiermee kunnen uw erfgenamen voordeel behalen en daardoor minder erfbelasting betalen.

Estater is expert op het gebied van de afwikkeling van nalatenschappen en is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Executeurs, de NOVEX.

Financieel overzicht

Met overzicht krijgt u inzicht. En met dat inzicht weet u wat uw financiële ruimte is. Weet u welke potjes u hebt, welke potjes u apart wil zetten, welke u wilt gebruiken om uw leven op een fijne manier in te vullen en waar u ruimte hebt voor andere dingen?

overzicht en inzicht

Een eerste stap is weten wat er jaarlijks in komt en uit gaat.

vaste lasten

Wat zijn de uitgaven waar u niet aan ontkomt en welke uitgaven kunt u aanpassen? Wat is reëel in uw situatie?

rekening houden met vervanging

Weet u hoeveel u apart moet houden (reserveren) voor de vervanging van uw auto, cv-installatie of plannen voor isolatie?

vermogen

Hebt u goed in beeld hoeveel vermogen u heeft? Op uw bankrekeningen, maar bijvoorbeeld ook in de overwaarde van uw huis? Misschien belegt u?

Door vermogen door te schuiven vermindert u niet alleen de belasting die uw erfgenamen later moet betalen, maar kunt u ook voorkomen dat u een hoge bijdrage betaalt als u in een zorginstelling terecht komt.

Testament

Wie mogen uw spullen erven? En wie uw geld? In een testament regelt u onder andere wie uw erfgenamen zijn, wie een legaat ontvangt en wie alles regelt na uw overlijden. Zonder testament geldt de wettelijke regeling, maar die kan zo zijn nadelen hebben. Het hangt af van uw situatie. Dit zijn voorbeelden van onderwerpen die je in je testament kunt regelen:

erfgenamen

Erfgenamen zijn personen die een deel van de erfenis of de hele erfenis van de overledene krijgen. Wie erfgenaam is wordt bepaald door het testament en, als er geen testament is, door de wet. Er kunnen meer erfgenamen zijn.

bonuskinderen (stiefkinderen)

Kinderen uit een eerder huwelijk van uw partner zijn niet zonder meer erfgenaam. Maar worden wel indirect erfgenaam als u uw partner tot erfgenaam benoemt en daar niet de juiste voorwaarden bij stelt. Dit complexe vraagstuk vraagt om maatwerk. Estater heeft de kennis daarvoor in huis.

executeur

zie onder Afwikkeling

vereffenaar

zie onder Afwikkeling

afwikkelingsbewindvoerder

zie onder Afwikkeling

legaten

U kunt bepaalde spullen aan iemand nalaten zonder die persoon als erfgenaam te benoemen. Bijvoorbeeld een kleinkind, een neef of een goede vriendin. Dat doet u met een legaat. Denk aan een bedrag in geld of bijvoorbeeld uw auto. Het is ook mogelijk bijvoorbeeld 'al uw' sieraden te legateren. Of het vruchtgebruik van uw huis.

Iemand die zo'n legaat ontvangt heet legetaris. Uw erfgenamen moeten het legaat uitkeren aan de legataris. Of de executeur moet dat doen, als die is benoemd.

U kunt met een legaat veel regelen. Zowel voor uw erfgenamen, als voor anderen. Om problemen te voorkomen, kunt u dit maar beter goed regelen.

Bijzondere situaties

 • wel of niet vrij van recht
 • eventueel met plaatsvervanging
 • met een reserve legataris
 • vervangende goederen
 • definitie begrippen zoals inboedel
 • eenmalig of ook bij langstlevende
 • verdeling per kleinkind of per staak
 • onder bewind
 • opvullegaat
 • je (huis)dier
 • je hobby
 • legaat tegen inbreng
 • museum waardige stukken
 • vruchtgebruik en voorkoming dubbele belasting
 • vruchtgebruik ter bescherming van iemands positie

digitale erfenis

Denk aan wat u op uw computer hebt opgeslagen. Maar ook wat er via uw computer op internet is opgeslagen. Uw email of uw gegevens op Instagram, Whatsapp of Facebook.

onterven

Onterven kan maar leidt misschien niet tot het door u verwachtte resultaat. Kinderen hebben bijvoorbeeld bij wet altijd recht op hun 'legitieme portie'. Die kunt u hen in principe niet ontnemen. Toch heeft onterven flinke gevolgen voor zowel de onterfde als voor de andere erfgenamen. Goed avdies is hierbij nooodzakelijk.

onterven en de legitieme portie

Kinderen hebben bij wet altijd recht op hun legitieme portie. Je kunt ze dus niet geheel onterven. Deze legitieme portie is complexe materie en kan (on)bedoelde effecten hebben op de legaten die u stelt, op de erfdelen van de niet-onerfde erfgenamen en, meer algemeen, op de mate waarin de afwikkeling tot probelemn gaat leiden. Laat u hierover goed adviseren.

fiscaliteiten

De erfbelasting loopt in 2023 in Nederland op tot:

 • voor partners en kinderen: 20%
 • (klein)kleinkinderen: 36%
 • andere, zoals nicht, ouder: 40%

Er gelden vrijstellingen.

Door goede keuzes te maken, kunt u er voor zorgen dat uw erfgenamen aanzienlijk minder belasting betalen over uw erfenis.

Dit doe je door middel van nalatenschapsplanning.

uitsluitingsclausule

U kunt bepalen dat uw erfenis niet in een gemeenschap van goederen valt van uw erfgenaam. Hiervoor kunt u ook denken aan een tweetrapsmaking (zie aldaar).

insluitingsclausule

Het tegenovergestelde. Als een huwelijk van uw erfgenaam zo is geregeld dat verkrijgingen tijdens hun huwelijk buiten de gemeenschap vallen, kunt u ervoor kiezen dat uw vererving tóch aan hen beiden toekomt.

eerder gescheiden

Als u eerder gescheiden bent, moet er rekening gehouden worden met eventuele kinderen uit dat huwelijk, stiefkinderen en andere zaken. Laat u goed adviseren.

welk huwelijksvermogensrecht is van toepassing?

Als u buiten gemeenschap van goederen bent gehuwd zijn de gevolgen bij uw overlijden heel anders dan wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Dat spreekt voor zich. Maar ook al de keuze om, op latere leeftijd, een finaal verrekenbeding op te nemen in huwlijkse voorwaarden kan een groot verschil maken voor de erfbelasting die uw erfgenamen betalen.

tweetrapsmaking

Bij een tweetrapsmaking krijgt de eerste verkrijger het deel uit de nalatenschap als het ware tijdelijk, tot het moment waarop ook deze overlijdt. Dan gaat dat stuk uit uw nalatenschap alsnog rechtstreeks naar de tweede verkrijgers. Hiermee kunt u erfbelasting besparen of uitstellen.

wetten veranderen

Houd er rekening mee dat wetten veranderen. Niet alleen op het gebied van erfrecht is er de laatste twintig jaar veel veranderd, ook in het huwelijksgoederenrecht (hoe u met elkaar getrouwd bent). Hoe oud is uw testament? Is het nodig het tegen het licht te houden?

u hebt al een testament

In uw testament hebt u advies gekregen van de notaris op grond van de regels die toen golden, en op grond van hoe uw situatie toen was. Er is het nodige veranderd op het gebied van erfrecht en in het huwelijksgoederenrecht (hoe u met elkaar getrouwd bent). Hoe oud is uw testament? Is het nodig het tegen het licht te houden?

renteclausule

U kunt bepalen dat de vordering die uw kinderen krijgen op uw langstlevende partner, rente draagt. Dat scheelt hen erfebelasting bij het overlijden van de langstlevende partner, maar verhoogt wel hun erfbelasting bij uw overlijden. Je kunt dit slim optimaliseren.

langstlevende

Omdat de langstlevende een veel grotere vrijstelling heeft dan uw kinderen, kunt u hierin optimaliseren. Daarbij speelt uw testament een rol, maar ook uw huwelijksgoederenregime (hoe u met elkaar getrouwd bent). Zorg ervoor dat uw erfgenamen niet onnodig veel erfbelasting betalen. Zeker als uw vermogen in uw woning zit, kan dit tot problemen leiden, als daardoor uw erfgenamen het huis moeten verkopen om de erfbelasting te kunnen voldoen.

eerdere erfenissen ontvangen

Als u eerdere erfenissen heeft ontvangen, moet er gekeken worden naar hoe u deze heeft ontvangen. Als langstelevende met een vorderingsrecht van uw kinderen op u heeft u minder na te laten. En misschien heeft u eerder vermogen ontvangen onder een uitsluitingsclausule of juist een insluitingsclausule. Ook moet er rekening gehouden worden met een eventueel vruchtgebruik.

Al deze zaken bepalen wat in uw boedel valt en waarover u dus regelingen kunt treffen in uw testament. Zoals u ziet is het maatwerk, waar wij u graag bij adviseren.

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden. Wij geven u graag advies op maar voor uw specifieke situatie.

Begeleiding

De advisering van Estater is maatwerk. Daardoor kan ons advies inhouden dat er nog een aantal zaken geregeld moet worden. Bijvoorbeeld dat u zaken schriftelijk wilt vastleggen, naar een notaris zult gaan of bijvoorbeeld schenkingen via de bank wil doen. Het kan ook voorkomen dat u met uw familieleden wilt afstemmen. Hieronder een korte beschrijving van die mogelijkheden.

schriftelijk vastleggen

Wilt u zaken vastleggen? Bijvoorbeeld met uw erfgenamen? Of in een codicil? Estater kan hulp bieden. Wij zorgen ervoor dat u geen zaken uit het oog verliest, u aan de regels houdt en compleet bent.

notaris

Volgens de wet bent u soms verplicht om naar de notaris te gaan. En dat is maar goed ook, want rechtszekerheid is belangrijk. Zeker als het om nalatenschap gaat, of bijvoorbeeld een wijziging van huwelijksvoorwaarden. Omdat Estater het voorwerk doet bespaart u tijd bij de notaris en daarmee kosten.

bank

U wilt een schenking onder bewind plaatsen. Of u wilt de rente op uw schenking op papier afgeschermd hebben van uw kinds partner. Of u wilt zaken regelen met uw bank, maar weet u niet hoe u dat wilt aanpakken? Laat u dan door ons helpen of nader adviseren.

anderen betrekken

Estater heeft uitgebreide ervaring in het voeren van gevoelige besprekingen, onderhandelingen en ervaring met mediation. Een goede partner om mee te nemen als u wel wat (inhoudelijke) steun kunt gebruiken.

Estater biedt begeleiding naar wens. U kunt dat in alle fases van onze samenwerking aangeven.

Uitzonderingen op dienstverlening

Estater biedt haar diensten niet aan in de volgende gevallen:

 • u heeft een actieve onderneming die in de vererving meegaat
 • u heeft onroerend goed of vermogen in het buitenland

Voor beide situaties moeten wij u doorverwijzen naar specialistische adviseurs of schakelen die voor u in als u daar prijs op stelt.