Privacyverklaring en cookiebeleid

Estater, gevestigd aan Leuvensestraat 69, 2587 GC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Klik hier voor de contactgegevens:

   https://www.estater.nl
   Leuvensestraat 69, 2587 GC Den Haag
   +31 70 204 2061

Dhr. mr. Carel van Vredenburch is de functionaris gegevensbescherming van Estater. Hij is te bereiken via info@estater.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Estater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Klik hier voor een overzicht van de persoonsgegevens die wij (eventueel) verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • ip-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@estater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens kunnen op meerdere grondslagen worden verwerkt.

Klik hier voor een overzicht van de doelen waarvoor wij (eventueel) uw persoonsgegevens verwerken:

 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief, brochure en/of reclamefolder van Estater
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om materialen, goederen of diensten bij u af te leveren
 • Estater verwerkt ook persoonsgegevens als Estater daar wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangiften

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Estater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren maximaal de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Estater deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Estater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Estater uw persoonsgegevens aan andere derden, maar alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam: categorie: doel:
Jouwweb.nl verwerker hosting website & mail client
Microsoft OneDrive verwerker backup klanten dossiers

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Estater gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Estater en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar/zwart! Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Estater wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Estater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Cookiebeleid

Deze cookies worden op Estater.nl geplaatst:

 • Google Analytics - maar dit is zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én verder is uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.
 • Jouwweb.nl (hosting partij) plaatst uitsluitend een functionele cookie om te kunnen checken of Estater eigenaar van de website is. Dit heeft geen invloed op de privacy van u als klant.

Een cookiemelding is voor de cookies die Estater.nl plaatst niet (meer) verplicht. Alleen als aan de site externe elementen zijn toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een YouTube-video. Dit kan van tijd tot tijd het geval zijn. Daarom komt u op Estater.nl de cookiemelding wel tegen.

Vragen
Vragen over bovenstaande tekst of over het gebruik/de verwerking van persoonsgegevens kunt u stellen via ons contactformulier.